De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is een op en top Ieperse sportclub die stelselmatig is gegroeid sedert haar stichting in 1897. Zij kan terugblikken op een rijke geschiedenis dat twee wereldoorlogen overleefd heeft. Van een louter “mannenclub” groeide ze uit tot een gemengde club dat nu voor het grootste deel uit vrouwelijke leden bestaat. Van de ruim 400 leden zijn er immers 81% vrouwelijke gymnasten. De vanouds vriendschappelijke en sociale sfeer, die de gymnastiek eigen is, speelt ook bij KIT vzw een belangrijke rol. Deze sfeer dient als basis om de andere doelstellingen haar te kunnen verwezenlijken. In het kort komt het er op neer dat wij als vereniging vooral het voortbestaan en welzijn van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw willen waarborgen. Dit mag niet los worden gezien van de noodzakelijke goede kwaliteit van het sportproduct dat daarvoor geleverd moet worden. Die hoge kwaliteit willen we realiseren door onder meer:

 • Een goede en inzichtelijke organisatie te bouwen en vervolgens aan die organisatie vast te houden.
 • Te werken aan een optimale communicatie.
 • De aanzuigingskracht van nieuwe leden naar KIT vzw te verhogen, door het leveren van uitstekende sportieve resultaten.
 • De recreatiesport te beschouwen als basis in het beleid van KIT vzw
 • De accommodatie die wij op dit moment huren van de Stad Ieper moet qua inrichting en veiligheid op een goed niveau blijven, zodat er goed en veilig gesport kan worden. Op middellange termijn is het wenselijk met het stadsbestuur samen te werken voor de bouw van nieuwe turninfrastructuur.
 • Het lidgeld moet op een betaalbaar niveau blijven, zodat de gymnastieksport een democratische sport kan blijven, die voor alle lagen van de bevolking toegankelijk blijft.
 • Ons technische kader worden geacht gediplomeerd te zijn en voldoen aan de licentieverplichtingen die vastgesteld zijn door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. Ze worden verwacht bijscholing te volgen zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
 • Er zijn binnen KIT vzw veel vrijwilligers actief. Mensen die belangeloos tijd stoppen in de vereniging. We moeten zorg dragen voor onze vrijwilligers. Er moet persoonlijke aandacht geschonken worden aan deze mensen om ze te behouden en daarnaast aan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers om de KIT vzw te kunnen laten voortbestaan.
 • Aantal Leden: het ledenaantal wordt niet gelimiteerd, zolang we voldoende leiding hebben en het bestuur de vereniging op verantwoorde wijze besturen kan. Uitbreiding van het bestuur kan daardoor wel noodzakelijk zijn, om de taken meer te kunnen verdelen.

Missie

  1.  

Een sportclub

Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is een sportclub die zich vooral richt op jongeren uit de Westhoek met een interesse voor de turnsport. Als erkende sportclub wil zij garant staan voor een kwalitatief georganiseerde sportbeoefening, zowel op recreatief als op competitieniveau.

  1.  

voor jongeren op alle niveaus

Alle jongeren die willen proeven van de turnsport moeten terecht kunnen bij Koninklijke Ieperse Turnkring vzw. Zij moeten de kans krijgen om de turnsport te beoefenen op een kwalitatief niveau dat best overeenkomt met hun talent, mogelijkheden en ambitie.

  1.  

gericht op een gezonde lichaamsontwikkeling

Koninklijke Ieperse Turnkring vzw stelt een gezonde lichaamsontwikkeling centraal waarbij een evenwicht tussen discipline, plezier en resultaat centraal staat.

Visie

Centraal in de organisatie van Koninklijke Ieperse Turnkring vzw staat de jongere. Het is de ambitie van de club de jongere toe te laten zich volledig te ontplooien op sportief en fysiek vlak. Daarbij aansluitend wordt veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkelingin al zijn facetten.

Hiertoe organiseert de club op vastgestelde tijdstippen kwalitatieve trainingen voor zowel het recreatieve als het competitieve niveau. Daarnaast wordt door de club een scala aan activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van de trainingen en vaardigt de club de gymnasten af naar wedstrijden in binnen- en buitenland.

Een duidelijk gestructureerd en uitgepuurd financieel beleid moet ervoor zorgen dat de ambitie voor jongeren gehaald kan worden.  Dit beleid vertaalt zich concreet in een democratische visie op lidgelden en ondersteuning voor jongeren en gezinnen die het moeilijker hebben.

Doelstellingen

Artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
De vereniging heeft tot doel de organisatie en ontwikkeling van de turnsport en aanverwante sporten, in al haar facetten. Om haar doel te bereiken kan zij, zonder dat deze opsomming beperkend is, fondsen samenstellen, schenkingen ontvangen, inzamelen en andere activiteiten inrichten die de verwezenlijking van haar doel bevorderen.

In de volgende hoofdstukken worden de diverse doelstellingen tot in detail aangegeven. Samengevat komt het er op neer dat wij als vereniging vooral het voortbestaan en welzijn van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw willen waarborgen. Dit mag niet los worden gezien van de noodzakelijke goede kwaliteit van het sportproduct dat daarvoor geleverd moet worden en de algemene vorming van de gymnasten van de club.  

De missie en visie vertaalt zich in concrete doelstellingen die worden gehanteerd om de clubwerking aan op te hangen

 • De opmaak van een duidelijke en inzichtelijke organisatiestructuur en de blijvende aandacht voor het behoud en  verbeteren van deze structuur om zo een doorgedreven professionalisering van de club te bekomen. 
 • Het aanpassen van de clubstructuur in functie van bovenvermelde doelstellingen en het flexibel en vlot omgaan met wijzigingen in bv. ledenaantallen, wijzigende wetgeving, etc.  Het blijvend hebben van aandacht voor bijscholing van het bestuur en technisch kader.
 • Het verzorgen van een optimale communicatie, zowel intern binnen de club als extern.
 • Het vergroten van de uitstraling en aantrekkingskracht van de club door het leveren van uitmuntende sportieve resultaten, het behouden van de huidige familiale sfeer en de externe communicatie.  Dit om op die manier een aanzuigeffect op nieuwe leden te waarborgen..
 • Het beschouwen van de recreatiesport als basis van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw als katalysator voor een selectie aan competitiegroepen.  Het behouden en verder uitbouwen van de selectieprocedures die worden gebruikt om de doorstroming naar de verschillende niveaus op een consequente en onderbouwde wijze te begeleiden. 
 • Het streven naar een optimale samenwerking met de stad Ieper en haar sportdienst om er voor te zorgen dat de beschikbare accommodatie als basis voor de trainingen wordt gegarandeerd.  Hierbij aansluitend dient vermeld dat de club zich met haar kennis en know-how ten dienste stelde bij het ontwerp van de nieuwe turnhal.
 • Het betaalbaar houden van de lidgelden om de toegankelijkheid tot de club zo breed als mogelijk te houden voor allen met een interesse in de turnsport, samen met het financieel gezond houden van de club.
 • Het blijvend en doorgedreven ondersteunen van het technische kader en de trainers.  Hierin huist een van de kerndoelstellingen van de club, zijnde het aanbieden van een turnopleiding van een zo hoog mogelijke kwaliteit in al zijn facetten.  Hiertoe wordt een gestructureerd opleidingsbeleid uitgestippeld, op maat van de diverse trainers, groepen en niveaus.  Het geheel van opleidingen, monitoring en evaluatie van de resultaten en implementatie in de concrete clubwerking wordt gecoördineerd door de jeugdsportcoördinator.
 • Het zorg dragen voor de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de club.  Het schenken van persoonlijke aandacht aan deze mensen om deze aan de club verbonden te houden en de gemoedelijke en familiale sfeer hoog in het vaandel te dragen.  Dit moet verder uitmonden in het aantrekken van nieuwe vrijwilligers onder het motto ‘vele handen maken licht werk’.
 • Het zorgzaam waken over de kwaliteit en discipline die door de club in de trainingen en begeleiding van de gymnasten wordt geboden, zonder de kenmerkende gemoedelijke sfeer binnen de club te verliezen.
 • Het toezien op de algemene ontwikkeling van de gymnast met aandacht voor het bevorderen van de groepsgeest en het vergroten van het doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen.