De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is een op en top Ieperse sportclub die stelselmatig is gegroeid sedert haar stichting in 1897. Zij kan terugblikken op een rijke geschiedenis dat twee wereldoorlogen overleefd heeft. Van een louter “mannenclub” groeide ze uit tot een gemengde club dat nu voor het grootste deel uit vrouwelijke leden bestaat. Van de ruim 400 leden zijn er immers 81% vrouwelijke gymnasten. De vanouds vriendschappelijke en sociale sfeer, die de gymnastiek eigen is, speelt ook bij KIT vzw een belangrijke rol. Deze sfeer dient als basis om de andere doelstellingen haar te kunnen verwezenlijken. In het kort komt het er op neer dat wij als vereniging vooral het voortbestaan en welzijn van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw willen waarborgen. Dit mag niet los worden gezien van de noodzakelijke goede kwaliteit van het sportproduct dat daarvoor geleverd moet worden. Die hoge kwaliteit willen we realiseren door onder meer:

  • Een goede en inzichtelijke organisatie te bouwen en vervolgens aan die organisatie vast te houden.
  • Te werken aan een optimale communicatie.
  • De aanzuigingskracht van nieuwe leden naar KIT vzw te verhogen, door het leveren van uitstekende sportieve resultaten.
  • De recreatiesport te beschouwen als basis in het beleid van KIT vzw
  • De accommodatie die wij op dit moment huren van de Stad Ieper moet qua inrichting en veiligheid op een goed niveau blijven, zodat er goed en veilig gesport kan worden. Op middellange termijn is het wenselijk met het stadsbestuur samen te werken voor de bouw van nieuwe turninfrastructuur.
  • Het lidgeld moet op een betaalbaar niveau blijven, zodat de gymnastieksport een democratische sport kan blijven, die voor alle lagen van de bevolking toegankelijk blijft.
  • Ons technische kader worden geacht gediplomeerd te zijn en voldoen aan de licentieverplichtingen die vastgesteld zijn door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. Ze worden verwacht bijscholing te volgen zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
  • Er zijn binnen KIT vzw veel vrijwilligers actief. Mensen die belangeloos tijd stoppen in de vereniging. We moeten zorg dragen voor onze vrijwilligers. Er moet persoonlijke aandacht geschonken worden aan deze mensen om ze te behouden en daarnaast aan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers om de KIT vzw te kunnen laten voortbestaan.
  • Aantal Leden: het ledenaantal wordt niet gelimiteerd, zolang we voldoende leiding hebben en het bestuur de vereniging op verantwoorde wijze besturen kan. Uitbreiding van het bestuur kan daardoor wel noodzakelijk zijn, om de taken meer te kunnen verdelen.

Missie

K.I.T. vzw streeft ernaar om de turnsport en de sportieve uitbouw van de vrije tijdsbesteding actief te verspreiden en op de meest humanitaire en sociaal democratische wijze te bevorderen.

We doen dit in samenwerking met de overkoepelende turnfederaties zijnde de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en de Koninklijke Belgische Turnbond. 

Met deze missie beoogt de vereniging een gezonde lichaamsontwikkeling waarbij discipline, ontspanning en plezier hoog in het vaandel worden gehouden.

Visie

Met deze missie beoogt de vereniging een gezonde lichaamsontwikkeling waarbij discipline, ontspanning en plezier hoog in het vaandel worden gehouden. Hiertoe organiseert de club op vastgestelde tijdstippen trainingen voor zowel het recreatieve als het competitieve niveau. Zij laat toe dat de diverse groepen, zowel recreatief als competitief, deelnemen aan wedstrijden, zowel in binnen- als buitenland.      

Doelstellingen

Artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
De vereniging heeft tot doel de organisatie en ontwikkeling van de turnsport en aanverwante sporten, in al haar facetten. Om haar doel te bereiken kan zij, zonder dat deze opsomming beperkend is, fondsen samenstellen, schenkingen ontvangen, inzamelen en andere activiteiten inrichten die de verwezenlijking van haar doel bevorderen.