Koninklijke Ieperse Turnkring

Huishoudlijk reglement

Art. 1 – De voertaal
De voertaal van de club is het Nederlands. Zodoende worden de lessen in het Nederlands gegeven. Lessen in een andere taal dan het Nederlands, worden enkel toegestaan mits voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Art. 2 – De leden
Zijn lid van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw, al wie na aanvaarding door de Raad van Bestuur, zijn lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft.
Ieder lid moet steeds zijn of haar betalingsbewijs kunnen voorleggen aan de trainers of aan de leden van de Raad van Bestuur.
Aansluiten bij de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw, houdt ook in dat de leden – en indien het lid minderjarig is, ook zijn of haar ouders of voogd – kennis hebben van de inhoud van dit huishoudelijk reglement en tevens akkoord gaan met de gehele inhoud van dit huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement wordt tevens uitgehangen in de turnzaal.

Art. 3 – De lidgelden
Het lidgeld wordt jaarlijks en op voorhand door de Raad van Bestuur vastgesteld en omvat naast de lessen, ook de verzekering tegen gebeurlijke ongevallen tijdens de trainingen, tijdens de lessen, tijdens het jaarlijks turnfeest en tijdens de competities en/of optredens, shows, telkens op voorwaarde dat deze gebeuren onder toezicht van een, door de Raad van Bestuur van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw goedgekeurde en erkende - trainer of onder toezicht van een lid van de Raad van Bestuur. De lidgelden aangerekend door andere clubs waar met de club getraind wordt zijn afzonderlijk te betalen.

Art. 4 – De infrastructuur
De trainingen en lessen gaan door in de sportzalen van
• de Stedelijke Ieperse Sporthal 1 te 8900 Ieper, Leopold-III-laan 18.
• Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise, Complexe Sportif Claude DHINNIN, 258, Rue Pompidou, 59110 La Madeleine - France
• Topturnhal Izegem, Sint-Jorisstraat 64, 8870 Izegem
Enkel na voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur, kunnen trainingen, stages en/of lessen op een andere locatie doorgaan.
Tijdens de trainingen en/of lessen mogen de betrokken zalen enkel betreden worden door de personen aan wie de desbetreffende lesgever of een lid van de Raad van Bestuur de toestemming geeft de zaal te betreden. Elke trainer/lesgever (tijdens zijn trainingen/lessen) en/of lid van de Raad van Bestuur kan desgevallend iemand de toegang tot de betrokken zaal ontzeggen.
De olympische turnvloer mag enkel betreden worden met speciaal daartoe aangepaste turnpantoffels ofwel blootsvoets ofwel op kousen.
Na elke les zijn de leden verplicht de gebruikte zaal/zalen in perfecte staat te verlaten. Dit houdt onder meer in dat alle toestellen en matten, alsook het kleutermateriaal terug op zijn plaats moet staan bij het verlaten van de zaal. De desbetreffende trainer/lesgever ziet hierop toe en is hiervoor verantwoordelijk.
Indien hij of zij zich daar niet aan houdt, beraadslaagt en beslist de Raad van Bestuur over de te nemen sanctie.
Bij beschadiging of breuk aan een toestel of materiaal, dient elk lid dit onmiddellijk te melden aan de trainer/lesgever, en deze dient op zijn beurt een lid van de Raad van Bestuur hiervan - binnen de vierentwintig uren na de kennisname of na de melding hiervan - op de hoogte te brengen. Vastgestelde mankementen in de zaal en/of aan materiaal dienen onmiddellijk gemeld bij de stedelijke sportdienst.
Het lid dat opzettelijk en vrijwillig schade toebrengt aan de infrastructuur of aan het materiaal, zal deze schade integraal dienen te vergoeden volgens de normen vooropgesteld door en in overeenkomst met het Stadsbestuur Ieper.
Alle leden worden tevens verzocht mee te zorgen voor de netheid in en rond de turn- en polyvalente zaal en de kleedkamers. Vanaf 1 september 2014 worden dranken in wegwerpverpakkingen niet meer getolereerd en worden enkel herbruikbare drinkbussen (eigen of van de club) toegestaan.

Art. 5 – Kledij
Tijdens de trainingen en kampen is aangepaste sportkledij verplicht. Wie niet voldoet aan de kledijvereisten kan geweigerd worden voor deelname aan de training of kamp.
Tijdens de competities, demonstraties en het jaarlijks turnfeest wordt per afdeling een uniforme kledij gedragen zoals door het bestuur en/of trainers wordt aanbevolen.

Art.6 – Absentie
Indien een lid zonder geldige reden of zonder voorafgaandelijke verwittiging aan de trainer/lesgever of een lid van de Raad van Bestuur, afwezig blijft tijdens de trainingen gedurende drie opeenvolgende maanden, wordt hij of zij geacht ontslagnemend te zijn en als dusdanig niet langer lid te zijn van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw, zonder ook maar enig recht op teruggave van (een deel van) het betaalde lidgeld.
Indien het betrokken lid nadien opnieuw wenst lid te worden, dan dient hij het volledige bedrag van het lidgeld opnieuw te betalen.

Art. 7 – Competities, demonstraties, kampen, turnfeesten en turngala’s
De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor om competities, demonstraties, kampen, turnfeesten en turngala’s te organiseren of eraan deel te nemen. De leden ingedeeld bij de competitiegroepen nemen, behoudens overmacht of ziekte, deel aan de wedstrijden aangeduid door hun respectievelijke trainers. Bij ziekte dient zo vlug mogelijk een doktersbewijs te worden afgeleverd bij de trainer. Zo niet betaalt het desbetreffende lid de door de federatie opgelegde boetes.
Deze activiteiten hebben voorrang op de gewone trainingen of lessen, qua gebruik van het materiaal, de turn- en polyvalente zaal en de beschikbaarheid van de trainers/lesgevers.
De trainers/lesgevers dienen zich, behoudens overmacht, beschikbaar te stellen ten behoeve van bovenstaande organisaties.
De leden ingedeeld bij de competitiegroepen zijn er toe gehouden per turnseizoen een licentieovereenkomst met de club te ondertekenen.
De trainers zijn er toe gehouden per turnseizoen een trainerscontract te ondertekenen.

Art.8 – Aansprakelijkheid
De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met een lid, waarbij op het ogenblik van het ongeval geen trainer of lid van de Raad van Bestuur aanwezig was, die toezicht hield en die, in voorkomend geval, aan het desbetreffende lid zijn toestemming had gegeven tot het uitvoeren of poging tot het uitvoeren van die concrete oefening of acrobatie. Een lid die reeds aanvangt met turnen vooraleer de trainer of lesgever of iemand van de Raad van Bestuur aanwezig is, doet dit geheel op eigen risico en de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw kan in dit geval onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.
De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met een persoon die geen lid is van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw, of die zijn lidgeld nog niet betaald heeft.

Art.9 – Verzekering
De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is verzekerd voor alle gebeurlijke ongevallen met een lid, trainer of lid van de Raad van Bestuur via de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Deze verzekering dekt het remgeld met een franchise van €25,00.
Elk gebeurlijk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld aan de aanwezige trainer/lesgever en aan de secretaris van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw.
Men is pas verzekerd als het lidgeld is betaald!

Art.10 - Discipline en tucht
De trainingen gebeuren na overleg en in samenspraak met de Raad van Bestuur en de trainers.
De leden, inclusief de trainers, dienen stipt aanwezig te zijn op de trainingen en wedstrijden. Indien een trainer niet aanwezig kan zijn verwittigt hij/zij zo vlug mogelijk het verantwoordelijke lid van de raad van bestuur en zorgt hij/zij voor de nodige vervanging.
Elk lid dient respect te hebben voor elk ander lid, voor elke trainer/lesgever en voor elk lid van de Raad van Bestuur.
Elk lid dient – indien nodig – de trainer/lesgever te steunen en te helpen bij het onderrichten en plaatsen van (turn)materiaal.
Elk lid dient de instructies van de trainer/lesgever op te volgen.
Elke trainer behandelt iedere lid op evenwaardige wijze.
Elk lid, evenals de trainer of lesgever mag onder geen enkel beding door zijn gedrag de goede naam van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw en/of deze van de leden van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering in het gedrang brengen.
Elk probleem wordt zo snel mogelijk aan de Raad van Bestuur gemeld. De Raad van Bestuur staat vervolgens in voor de oplossing van het probleem of over de te nemen sancties.

Art. 11 - Sancties
Bij niet-naleving van onderhavig huishoudelijk reglement, wordt door de Raad van Bestuur beslist over de in casus te nemen sanctie, die zowel disciplinair (onder meer verwittiging, schorsing, uitsluiting,…) als financieel, als disciplinair en financieel cumulatief kan zijn.
Elke niet-naleving van onderhavig huishoudelijk reglement, dient gemeld te worden aan de Voorzitter van de Koninklijke Ieperse Turnkring.

Art. 12 – Foto’s en ander beeldmateriaal
De club publiceert geregeld foto’s van haar leden op de website, haar facebookpagina, regionale weekbladen, … De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
De club gaat ervan uit dat het lid geen bezwaar heeft tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van de club. Mocht het lid daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan het lid dat op elk moment van het turnseizoen melden aan het clubbestuur. De club zal het bezwaar respecteren en geen herkenbare beelden van het lid meer publiceren.